Category: Marketing

Mastering-Mailchimp-large 0

Hướng dẫn Mailchimp cơ bản

Mailchimp là một dịch vụ hỗ trợ Email Marketing mà cụ thể là nó có công dụng thu thập danh sách email (Email List), quản lý email list và gửi mail cho tất cả...